Blog

Piktogram

Czy linia warunkowego zatrzymania wymusza na nas zatrzymanie się?

Redaktor

Pierwszeństwo przejazdu

Podczas włączania się do ruchu lub wjazdu na skrzyżowanie podstawową zasadą ruchu drogowego jest ustąpienie pierwszeństwa kierującemu pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony. Jednak jak mówią przepisy, od tej zasady są wyjątki: znaki pionowe i poziome.

linia na drodze

 

Linie zatrzymania

Linie zatrzymania to znaki poziome, które wyznaczają miejsce zatrzymania pojazdu. Najczęściej umieszczone są przed skrzyżowaniem z drogą z pierwszeństwem przejazdu. Stosuje się je także przed przejściem dla pieszych, przystankami tramwajowymi i autobusowymi oraz przed przejazdami kolejowymi.

Wyróżniamy linię bezwzględnego zatrzymania, linię warunkowego zatrzymania złożoną z trójkątów, linię warunkowego zatrzymania złożoną z prostokątów, linię krawędziową oraz linię przystankową.


Znak P 12 - Linia bezwzględnego zatrzymania 

Linia bezwzględnego zatrzymania to znak, który wymusza zatrzymanie pojazdu. Jest umieszczany w poprzek jezdni. Stosuje się go na wylotach dróg podporządkowanych prowadzących do skrzyżowania, na których jest umieszczony znak pionowy „STOP”.

Znak ten wyznacza miejsce zatrzymania zapewniające najlepszą widoczność oraz bezpieczne oczekiwanie. Bez względu czy na drodze z pierwszeństwem zbliża się pojazd czy nie, należy się zatrzymać pojazd przed linią.

Ten znak używany jest przy ruchliwych skrzyżowaniach oraz w miejscach o ograniczonej widoczności.

Linię bezwzględnego zatrzymania umieszcza się wzdłuż krawędzi jezdni z pierwszeństwem albo, jeżeli na drodze z pierwszeństwem występują linie krawędziowe, znak P 12 stosuje się wzdłuż tych linii. Linię tę umieszcza się na wszystkich pasach ruchu prowadzących do skrzyżowania.

Znak P 13 - Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów 

Linia złożona z trójkątów wyznacza miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku pionowego A-7 ("ustąp pierwszeństwa przejazdu").

Znak ten umieszczany jest na wlocie drogi podporządkowanej, ale nie wymusza bezwzględnego zatrzymania samochodu.

Jeżeli wjeżdżamy na skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem i widzimy na niej zbliżający się pojazd, to musimy zatrzymać się przed linią w celu ustąpienia pierwszeństwa. Jednak jeżeli gdy mamy dobrą widoczność i żaden pojazd nie zbliża się na drodze uprzywilejowanej, to w tym przypadku zatrzymanie pojazdu nie jest wymagane. Należy jednak zachować szczególną ostrożność.

Jeżeli jest linia warunkowego zatrzymania, ale nie ma znaku pionowego A7, nie ma konieczności ustąpienia pierwszeństwa przejazdu.

Sposób umieszczania znaku P13 na wylotach dróg podporządkowanych jest taki sam jak w przypadku znaku P12.

Oprócz linii zatrzymania złożoną z trójkątów i znakiem A 7 (ustąp pierwszeństwa) na drodze podporządkowanej może się także znajdować znak P 15, czyli trójkąt podporządkowania - jest to oznakowanie wlotu drogi podporządkowanej.

Znak P 14 Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów 

Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów także nie wymusza zatrzymania pojazdu. Znak P 14 wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu przed przejściami dla pieszych, skrzyżowaniami z sygnałem świetlnym, przed przystankami tramwajowymi bez wysepki oraz przed przejazdami tramwajowymi i kolejowymi, a także przy wlotach skrzyżowań dróg równorzędnych.

Linia zatrzymania złożona z prostokątów umieszczana jest prostopadle do osi jezdni lub pasa ruchu. Przepisy prawa drogowego jasno określają minimalne odległości stosowania znaku P 14. Linię złożoną z prostokątów umieszcza się minimum 2 m przed sygnalizatorem świetlnym znajdującym się obok jezdni, 8 m przed sygnalizacją świetlną umieszczoną nad jezdnią, 2 m przed przejściem dla pieszych, 2 m przed linią przystankową oraz 1,5 m od skrajnej szyny toru tramwajowego.

Znak P 14 stosowany na wlotach dróg podporządkowanych umieszcza się na takich samych zasadach jak znak P12 na skrzyżowaniach. Odległość między znakami poziomymi P 12, P 13 i P 14 a znakami pionowymi powinna wynosić co najmniej 2 m, ale między przejściem dla pieszych a przejazdem dla rowerów może wynosić 0,5 m.

Obowiązek zatrzymania pojazdu przed tą linią nie dotyczy kierującego rowerem wjeżdżającego do śluzy dla rowerów.

Linia krawędziowa (znak P 7)

Linia krawędziowa wyznacza krawędź jezdni i oddziela ją od pobocza. Znak P 7 dzielimy na linię ciągłą i przerywaną.

Linia przerywana w uzasadnionych przypadkach pozwala wjechać na pobocze, jak również zatrzymać pojazd w tej strefie. Jednak, nie wolno zatrzymywać pojazdu wzdłuż linii przerywanej.

Natomiast linia ciągła zabrania wjeżdżania i zatrzymywania pojazdu na poboczu. Umieszczana jest w miejscach niebezpiecznych, na autostradach i drogach ekspresowych

Linia przystankowa (znak P 17)

Linia przystankowa to znak poziomy, który wyznacza odcinek jezdni przeznaczony na przystanek autobusowy lub trolejbusowy (w miejscach, w których nie ma zatoki). Jest to zygzakowata linia, oznaczająca zakaz zatrzymywania pojazdu w jej obrębie.

Linia wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu

Pojazd powinniśmy zatrzymać jeszcze przed linią warunkowego zatrzymania. Błędem jest zatrzymywanie pojazdu tuż za nią. Możemy przez to mieć ograniczoną widoczność oraz problem z dopatrzeniem się sygnalizacji świetlnej.

Podsumowanie

Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów oznacza konieczność ustąpienia pierwszeństwa, a linia złożona z prostokątów wskazuje miejsce warunkowego zatrzymania. Oba te znaki nie wymagają zatrzymania samochodu.

Natomiast linia ciągła wraz ze znakiem STOP wymaga bezwzględnego zatrzymania.

Znajomość tego zagadnienia pomoże nam nie tylko zdać egzamin na prawo jazdy, ale także przyda się podczas prowadzenia samochodu i pozwoli na uniknięcie poważnych wypadków.

(5/5), głosów: 3
Ocena strony
« powrót