Blog

Piktogram

Czym są szkolenia okresowe kierowców zawodowych?

Redaktor

Podstawowe informacje o szkoleniu okresowym kierowców

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych często nazywane jest kursem na przewóz rzeczy lub osób. Szkolenie to przeznaczone jest dla osób, które:

 1. posiadają świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowcy i chcą przedłużyć jego ważność,
 2. uzyskały prawo jazdy kat. C1 lub C przed 10 września 2009 roku
 3. uzyskały prawo jazdy kat. D1 lub D przed 10 września 2008.

Okresowe szkolenie kierowców pozwala zatem na przedłużenie ważności kategorii prawa jazdy C lub D, czyli uzyskania tzw. kodu 95, który uprawnia do wykonywania przewozu drogowego z użyciem autobusów, pojazdów ciężarowych oraz zespołu pojazdów wraz z przyczepą.

Profil kierowcy zawodowego

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami wprowadziła pewne istotne zmiany, które między innymi miały na celu ujednolicenie krajowych przepisów z treścią dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645 z 18 kwietnia 2018 r.

W wyniku tej nowelizacji od dnia 6 kwietnia 2022 roku obowiązują nowe przepisy, według których do szkolenia okresowego mogą przystąpić tylko ci kandydaci, którzy posiadają profil kierowcy zawodowego (PKZ). Jego założenie jest bezpłatne, a sam profil to nic innego, jak elektroniczny dokument, przechowywany i aktualizowany w systemie teleinformatycznym. Zawiera on wszystkie najważniejsze dane i informacje dotyczące kierowcy, czyli jego badania lekarskie, posiadane świadectwa kwalifikacji zawodowej oraz odbyte szkolenia okresowe.

kurs na przewóz rzeczy i osób

 

Aby założyć taki profil, należy udać się do Wydziału Komunikacji adekwatnego do naszego miejsca zamieszkania. Wcześniej jednak trzeba uzyskać odpowiednie orzeczenie psychologiczne i lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy jako kierowca zawodowy.

Oprócz wspomnianych orzeczeń do założenia PKZ potrzebujesz jeszcze:

 • dokumentu tożsamości,
 • prawa jazdy,
 • kolorowego zdjęcia.

Jak wygląda szkolenie okresowe kierowców na przewóz rzeczy lub osób?

Czas trwania kursu to 35 godzin, z czego 21 godzin obejmuje moduł podstawowy, natomiast pozostałe 14 to tematyka zależna od zakresu obowiązków kierowcy. Zajęcia prowadzone są zazwyczaj przez 5 dni po 7 godzin i są organizowane w różnych terminach, zarówno od poniedziałku do piątku, jak i w formie weekendowych wykładów.

Niektóre osoby mogą być zwolnione z części szkolenia, co przekłada się na krótszy czas jego realizacji. Taką możliwość przysługuje kierowcom posiadającym:

 • aktualne uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych ADR - zwolnienie z 2 modułów,
 • licencję konwojenta zwierząt - zwolnienie z 1 modułu.

Wykłady lub kurs on-line

Kursy okresowe dla kierowców zawodowych jeszcze do niedawna mogły odbywać się wyłącznie w formie stacjonarnej. Jednak w wyniku wspomnianej nowelizacji wprowadzono zmiany również w tym zakresie. Postanowiono wyjść naprzeciw oczekiwaniom kierowców i umożliwić im zrobienie szkolenia okresowego w formie kursu on-line

Dbając o odpowiedni poziom i rzetelność szkoleń okresowych, ustawodawca wprowadził pewne kryteria, które muszą być spełnione przez ośrodki szkoleniowe. Aby uzyskać zgodę na prowadzenie kursów przez internet, ośrodek szkolenia musi potwierdzić swoją kilkuletnią działalność oraz spełnić wymagania dotyczące odpowiednio wykwalifikowanej kadry i niezbędnej infrastruktury.

Obecnie wiele ośrodków posiada w swojej ofercie takie właśnie rozwiązanie. Kurs w postaci e-learningowej składa się z kilku modułów. Po każdym z nich kursant musi zdać test kontrolny, sprawdzający poziom przyswojonej wiedzy.

świadectwa kwalifikacji zawodowej

 

Tematy poruszane na szkoleniu okresowym

Każdy program szkolenia okresowego składa się z 5 modułów - trzech obowiązkowych i dwóch uzupełniających. Szkolenia prowadzone są w zakresie bloków programowych dostosowanych odpowiednio do kategorii prawa jazdy. Wśród poruszanych tematów znajdują się między innymi:

 • bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • szkolenie w racjonalnej jeździe,
 • charakterystyka i działanie urządzeń wpływających na bezpieczeństwo,
 • logistyka w aspekcie zdrowia i środowiska,
 • obsługa i bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • nienormatywne przewozy drogowe,
 • stosowanie przepisów,
 • ekonomika jazdy,
 • pierwsza pomoc.

Zgodnie z nowymi przepisami przynajmniej jeden dzień szkolenia (minimum połowa modułu) powinien być poświęcony na ćwiczenia lub zajęcia praktyczne.

Czy szkolenie okresowe kierowców kończy się egzaminem?

Według treści Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 roku egzamin państwowy przeprowadzany jest wyłącznie na końcu kwalifikacji wstępnej i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Z kolei na zakończenie szkolenia okresowego nie jest przeprowadzany egzamin. Zostaje natomiast zaktualizowany Profil Kierowcy Zawodowego, co jest jednoznaczne z odbyciem szkolenia. Aby po kursie otrzymać świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowcy, konieczny jest udział we wszystkich omawianych modułach.

Kierowca musi jedynie stawić się ze wspomnianym świadectwem w Wydziale Komunikacji (właściwym do swojego miejsca zamieszkania), aby wymienić prawo jazdy na nowe - z uzupełnionym kodem 95 i zaktualizowanym terminem ważności.

kurs na przewóz rzeczy lub osób

 

Ile kosztuje szkolenie okresowe kierowców?

Nie ma odgórnie ustalonej ceny tego typu kursu. Koszt szkolenia okresowego może różnić się w zależności od miasta czy ośrodka szkoleniowego. Obecnie ceny wahają się od 500 do 900 zł. Niestety koszty szkolenia okresowego w całości ponosi kierowca. Pracodawca ma jedynie obowiązek zwrotu kosztów za wykonane badania lekarskie i testy psychotechniczne. Do kosztów należy doliczyć jeszcze zapłatę za nowe prawo jazdy, czyli 100 zł.

Co ile należy odnawiać uprawnienia kierowcy zawodowego?

Każdy kierowca chcący zachować uprawnienia kierowcy zawodowego musi odbyć szkolenie okresowe raz na 5 lat. Od niego zależy jaką formę wybierze, czy będzie to kurs on-line, czy spotkania w formie wykładów. Brak odbycia szkolenia jest równoznaczny z utratą możliwości wykonywania przewozu drogowego.

Udział w szkoleniu okresowym kierowców warto zaplanować sobie z odpowiednim wyprzedzeniem - uwzględniając czas trwania całego szkolenia oraz czas oczekiwania na nowe prawo jazdy.

Szkolenie okresowe, a kilka kategorii prawa jazdy

Kierowcy wykonujący przewozy różnymi typami pojazdów, którzy posiadają prawo jazdy kilku kategorii, nie muszą odbywać kilku osobnych szkoleń. Mogą oni przedłużyć swoje uprawnienia kierowcy zawodowego, kończąc szkolenie z zakresu jednego bloku programowego.

Karta kwalifikacji kierowcy

Jedną z nowości wprowadzonych przez nowelizację jest także karta kwalifikacji kierowcy (KKK), czyli dokument dla wszystkich kierowców zawodowych, którzy nie mieszkają na stałe w Polsce, w związku z czym nie mogą uzyskać prawa jazdy z kodem 95. KKK umożliwia obcokrajowcom, wykonywanie przewozów na stanowisku kierowcy zawodowego na terenie naszego kraju.

bezpieczeństwo w transporcie drogowym

 

Podsumowanie

Wszyscy kierowcy zawodowi chcący przedłużyć swoje uprawnienia na przewóz rzeczy lub osób są zobowiązani do regularnego udziału w szkoleniach okresowych.

Do zapisania się na szkolenie okresowe kierowców konieczne jest posiadanie profilu kierowcy zawodowego oraz odpowiednich orzeczeń lekarskich. Szkolenia okresowe kierowców odbywają się zarówno w formie wykładów, jak i zajęć e-learningowych, a ich terminy często można dopasować do swoich możliwości czasowych. Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu jest otrzymanie świadectwa kwalifikacji zawodowej, które to umożliwia przedłużenie kodu 95, pozwalającego na przewóz rzeczy i osób.

(0/5), głosów: 0
Ocena strony
« powrót