Blog

Odszkodowanie po wypadku samochodowym - Jak uzyskać

Redaktor

Regulacje prawne dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych za poniesione straty w wypadku drogowym w Polsce nieustannie ulegają zmianom i udoskonaleniom. Często okazuje się jednak, że społeczeństwo nie do końca zdaje sobie sprawę, że za poniesione krzywdy można uzyskać dość spore zadośćuczynienie czy odszkodowanie po wypadku. Możliwość dochodzenia roszczeń uzależniona jest od negatywnych skutków wypadku komunikacyjnego na życie poszkodowanego zarówno w sferze materialnej jak i niematerialnej. Straty wynikające z wypadku, poniesione obrażenia a nawet śmierć bliskiej osoby to nie tylko straty finansowe ale przede wszystkim źródło olbrzymiego cierpienia, które choć w części powinno być zadośćuczynione. Dowiedz się jak uzyskać odszkodowanie za wypadek drogowy.

Jakie odszkodowanie Ci przysługuje

Każda osoba starająca się o uzyskanie należności za poniesione krzywdy zastanawia się, jaka kwota zgodnie z prawem jej przysługuje. Wysokość zadośćuczynienia zależna jest od konkretnego przypadku. W sądzie źródłem roszczeń może być szkoda materialna lub szkoda na osobie.

 • Szkoda materialna

Na poniesioną szkodę majątkową składają się dwa elementy. Z jednej strony jest to strata majątkowa, czyli inaczej mówiąc wartość poniesionych szkód o którą poszkodowany staje się biedniejszy, są to np. koszty naprawy samochodu, zniszczone ubranie, zniszczenie przewożonych i wartościowych rzeczy itp. Z drugiej strony są to utracone korzyści czyli wartości majątkowe, które miały wpłynąć do jego majątku ale wskutek zaistniałego wydarzenia do tego nie doszło. Przykładem może być podpisanie kontraktu, którego poszkodowany nie mógł zawrzeć z powodu zaistniałej sytuacji. Osoba formułująca roszczenie o odszkodowanie za wypadek drogowy ma prawo ubiegać się o między innymi:

 • zwrot kosztów naprawy samochodu, zwrot wartości całego pojazdu,
 • zwrot kosztów transportu uszkodzonego pojazdu,
 • zwrot kosztów wynajmu zastępczego samochodu,
 • zwrot wartości przedmiotów, które uległy zniszczeniom tj. biżuteria, sprzęt elektroniczny, odzież, bagaże itd.
 • zwrot utraconych zarobków.

Zadośćuczynienie może obejmować również inne szkody, które nie zostały wymienione powyżej a są traktowane jako normalne następstwo wypadku.

 

 • Szkoda na osobie

W kontekście wypadku samochodowego, szkoda na osobie obejmuje uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub w tragicznej sytuacji poniesioną śmierć. W kontekście prawnym szkoda na osobie, musi zostać rozpatrywana w dwóch wymiarach skutkowych - materialnym i niematerialnym.

Skutki majątkowe szkody na osobie reguluje art 444 kodeksu cywilnego. Informuje on, że w przypadku poniesionych obrażeń zdrowotnych, poszkodowany ma prawo ubiegać się o zwrot kosztów wynikających z leczenia. Osoba, która poniosła obrażenia może żądać:

 • zwrotu kosztów leczenia (różnego rodzaju opatrunki, sprzęt medyczny, maści, stabilizatory ortopedyczne, koszty opieki zdrowotnej, koszty dojazdów do szpitala, wizyty lekarskie),
 • koszty rehabilitacji (dojazdy na rehabilitację, koszty wizyt, zakup łóżka dla niepełnosprawnych, protez itd.)
 • koszty zakupu zdrowej żywności, związane z koniecznością stosowania diety po wypadku,
 • kwoty odpowiadające utraconym zarobkom.

Zadośćuczynienie - skutki nie majątkowe

Wypadek drogowy i poniesione w nim obrażenia wiążą się przede wszystkim z cierpieniem. Zadośćuczynienie rozsądza się według własnych odczuć oraz zgromadzonego materiału dowodowego. Przy podejmowaniu decyzji o wielkości kwoty jaka przysługuje poszkodowanemu, brane są pod uwagę indywidualne okoliczności sprawy.

Jak uzyskać odszkodowanie - dlaczego warto zgłosić się do kancelarii prawnej?

Profesjonalne wsparcie profesjonalisty jest niezbędne do uzyskania zadowalającego efektu sprawy. Doświadczony adwokat pomoże Ci w:

 • zgromadzeniu wszelkiej właściwej dokumentacji prawnej,
 • szybszym zgłoszeniu szkody i założeniu sprawy karnej,
 • wystąpieniu do sądu o większe kwoty odszkodowania, zadośćuczynienia i renty.

 

Jakie dokumenty należy przygotować?

Zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji oraz informacji pomocnych w sprawie jest niezbędne do wszczęcia i prowadzenia postępowania o otrzymanie należności. Zgromadzoną dokumentację przekazujesz do wybranej przez siebie kancelarii prawnej. W toku prowadzonego postępowania, dokumentacja ta zostanie uzupełniona o inne potrzebne dokumenty w tym sprecyzowanie żądań i powołanie przez kancelarię adwokacką podstaw prawnych oraz poglądów judyktatury, które mogą być kluczowe w sprawie.

Jak szybko zebrać dokumenty

W interesie każdej kancelarii leży jak najszybsze zgromadzenie niezbędnej w sprawie dokumentacji. Sami poszkodowani mogą ten proces znacznie przyspieszyć. Osoby uprawnione, mogą osobiście ubiegać się o wydanie dokumentów i najczęściej proces ten przebiega dużo szybciej niż za pośrednictwem adwokata. Poszkodowani osobiście zgłaszają się do organów ścigania, gdzie dokument zostaje wydawany w możliwie jak najkrótszym czasie, kancelarie adwokackie najczęściej wysyłają wniosek listonie, okres rozpatrzenia takiego wniosku może zatem odciągać się w czasie.

 

Dokumenty pomocne w postępowaniu:

 1. Odpis postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
 2. Opinie biegłego z zakresu ruchu drogowego.
 3. Sporządzony akt oskarżenia.
 4. Odpis postanowienia o umorzeniu postępowania (jeśli takowe nastąpiło).
 5. Karta informacyjna ze szpitala i pogotowia.
 6. Historia choroby ze szpitala lub innych miejsc gdzie leczył się pokrzywdzony.
 7. Kartoteki medyczne.
 8. Inne, dodatkowe wpisy szpitalne.
 9. Wyniki przeprowadzonych badań - początkowe i aktualne.
 10. Opinie i zaświadczenia lekarskie.
 11. Skierowania na badania.
 12. Kopie zwolnień lekarskich.
 13. inne dokumenty medyczne np. potwierdzające oszpecenie, dotyczące utraty kończyn, widocznych ran itp.
 14. Dokumentacja fotograficzna.
 15. Orzeczenia lekarskie o procentowym uszczerbku zdrowia.
 16. Pisma i decyzje zakładu towarzystwa ubezpieczeniowego ZUS.
 17. Dokumenty związane z utraceniem wartościowych przedmiotów - oryginały faktur i rachunków, oświadczenia zawierające uszkodzenie, wartość przedmiotu, datę zakupu, informację czy sprzęt może zostać naprawiony, zdjęcia uszkodzeń, zaświadczenia z zakładu naprawczego.
 18. Dokumenty o utracie dochodów, utrata widoków na przyszłość, cierpienia doznane w wyniku wypadku - utrata umowy o pracę, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach przed i po wypadku.
 19. Zaświadczenie od pracodawcy o kwocie netto, którą poszkodowany osiągnąłby gdyby nie uległ wypadkowi.
 20. W przypadku kiedy poszkodowany jest osobą nieletnią konieczne jest dostarczenie dokumentów takich jak - skrócony opis aktu urodzenia i aktu małżeństwa rodziców, postanowienie sądu o oddaniu nieletniego pod opiekę.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

W postępowaniu o dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby, konieczne jest udowodnienie pogorszenia sytuacji życiowej, do której doszło w wyniku wypadku i śmierci bliskiej osoby. Aby dowieść swoich praw do należności potrzebne będzie sporządzenie opisu, który zawierać powinien poszczególne elementy i załączniki:

 • aktualny opis sytuacji materialnej i życiowej,
 • skrócone odpisy aktów małżeństwa, urodzenia i zgonów,
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy lub Miasta o wspólnym zameldowaniu,
 • zgromadzone dokumenty medyczne,
 • dokumenty poświadczające otrzymane dotychczas dochody wynikające ze śmierci bliskiej osoby - zasiłek pogrzebowy, renta itd,
 • dokumenty poświadczające dochody jakie osiągał zmarły,
 • dokumenty poświadczające o osobach pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • odpisy zeznań świadków,
 • w przypadku gdy śmierć ponoszą dzieci - opis zainteresowań, umiejętności, zdolności, wyników w nauce itp.

Co o wypadku drogowym mówi prawo karne - wyjaśnia Grażyna Zemanek - Adwokat specjalizujący się w prawie karnym

 • 1 art.177 Kodeksu Karnego jasno określa definicję przestępstwa, że kto chociażby nieumyślnie narusza zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym lub w powietrzu, powodując przy tym wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli wypadek miał skutek tragiczny, a poszkodowana w nim osoba poniosła śmierć lub gdy odniosła obrażenia uniemożliwiające jej sprawne funkcjonowanie sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jeżeli pokrzywdzonym w wypadku jest jedynie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa następuje na jej wniosek.

Zauważyć trzeba, że typ ten określa prawo za spowodowanie szkody nie umyślnie. Zgodnie z nauką prawa karnego, karze podlegają nie tylko osoby, które umyślnie spowodowały dany skutek ale również przeceniający swoje umiejętności kierowca, który źle ocenił sytuację na jezdni i zdecydował się na podjęcie kroku, który w efekcie wypadek drogowy.


Kolejną ważną kwestią jest zawarte w przepisie odniesienie do art. 157 § 1. Regulacja opisuje typ przestępstwa powodujący średni uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego, którego nie można kwalifikować jako uszczerbek ciężki (np. pozbawienie wzroku, słuchu) ale które jednak powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni (art. 157 § 2).

Art 42 § 2 Sąd orzeka całkowity zakaz prowadzenia określonego rodzaju pojazdów, jeżeli w momencie wypadku kierowca był w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub zbiegł z miejsca wypadku, określonego w art. 173,174 lub 177 § 3. Sąd określa zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na zawsze, jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa (art.173) nastąpiła śmierć poszkodowanego lub trwały uszczerbek na jego zdrowiu.

Art. 178. §1 Sąd orzeka karę pozbawienia wolności dla sprawcy za popełnione przestępstwo określone w art.173,174 lub 177, który w momencie wypadku był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub zbiegł z miejsca wypadku, przewidziana kara to od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.

 

Walka o odszkodowanie to niejednokrotnie proces długotrwały i wymagający sporego wysiłku. Niektóre ze spraw potrafią ciągnąć się latami a niedostateczna wiedza poszkodowanego na temat praw jakie mu przysługują dodatkowo odciąga wydanie postanowienia. Warto zatem skontaktować się ze specjalistom i powierzyć sprawę doświadczonemu adwokatowi.

(0/5), głosów: 0
Ocena strony
« powrót