Blog

Piktogram

Nowy taryfikator mandatów 2024

Redaktor

Taryfikator mandatów 2024 – czy wzrosły kary za wykroczenia drogowe?

Niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego.

Rok 2024 wprowadza istotne zmiany w krajowym taryfikatorze mandatów, zwiększając kary za wykroczenia drogowe w celu wzmocnienia bezpieczeństwa na drogach. Te korekty są odpowiedzią na narastający problem niebezpiecznych zachowań wśród kierowców, które nie tylko zagrażają ich życiu, ale i bezpieczeństwu innych uczestników ruchu drogowego.

Wzrost stawek mandatów za przekroczenia prędkości, niewłaściwe zachowanie wobec pieszych, a także za inne wykroczenia, takie jak nieprawidłowe wyprzedzanie czy niezachowanie odpowiedniego odstępu między pojazdami, ma na celu zwiększenie świadomości kierowców o konsekwencjach ich działań i zachęcenie do przestrzegania przepisów drogowych. W 2024 roku limit mandatu wzrósł do poziomu dziesięciokrotnie wyższego niż był trzy lata wcześniej, zwiększając się z 500 zł do 5000 zł.

Jaki mandat grozi za przekroczenie prędkości w 2024 roku?

Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł.

Za jedno najczęściej popełnianych wykroczeń drogowych jakim jest przekroczenie dopuszczalnej prędkości na drogach w Polsce, kierowcy mogą spodziewać się znacząco wyższych mandatów, co jest częścią zaostrzenia przepisów mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nowy taryfikator ma na celu nie tylko penalizację, ale przede wszystkim zwiększenie świadomości kierowców o konsekwencjach nadmiernej prędkości, co ma bezpośredni wpływ na ogólne bezpieczeństwo na drogach. Mandaty 2024 roku za przekroczenie prędkości:

 • do 10 km/h – 50 zł i 1 punkt karny,
 • o 11-15 km/h – 100 zł i 2 punkty karne,
 • o 16-20 km/h – 200 zł i 3 punkty karne,
 • o 21-25 km/h – 300 zł i 5 punktów karnych,
 • o 26-30 km/h – 400 zł i 7 punktów karnych,
 • o 31-40 km/h – 800 zł / 1600 zł (w przypadku recydywy) i 9 punktów karnych,
 • o 41-50 km/h – 1000 zł / 2000 zł (recydywa) i 11 punktów karnych,
 • o 51-60 km/h – 1500 zł / 3000 zł (recydywa) i 13 punktów karnych,
 • o 61-70 km/h – 2000 zł / 4000 zł (recydywa) i 14 punktów karnych,
 • o 71 km/h i więcej – 2500 zł / 5000 zł (recydywa) i 15 punktów karnych.

Nowy taryfikator mandatów 2024 – jakie przepisy się zmieniły?

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

W 2024 roku nowy taryfikator mandatów wprowadza szereg zmian w polskim prawie drogowym, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz wyeliminowanie najczęściej popełnianych wykroczeń.

Zmienione przepisy dotyczą zarówno wysokości mandatów, jak i zaostrzenia kar za określone naruszenia. Wśród istotnych modyfikacji znajduje się wprowadzenie surowszych sankcji za przekroczenie dopuszczalnej prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, jazdę pod wpływem alkoholu, a także za nieprzestrzeganie zasad dotyczących przewożenia dzieci i używania pasów bezpieczeństwa. Nowelizacja przepisów ma na celu nie tylko penalizację, ale przede wszystkim zwiększenie świadomości kierowców i podniesienie standardów bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje nowy taryfikator mandatów, który podnosi kary za nieujawnienie tożsamości osoby prowadzącej pojazd. Wysokość mandatu zależy od rodzaju drogowego przewinienia popełnionego przez nieustalonego sprawcę. W przypadku kolizji niepodanie danych kierowcy skutkuje nałożeniem kary w wysokości 2000 zł, która wzrasta do 4000 zł, jeśli chodzi o wypadek.

W 2024 roku wciąż aktualny jest limit punktów karnych, przy przekroczeniu którego następuje utrata prawa jazdy. Dla kierowców posiadających uprawnienia krócej niż rok, granica ta wynosi 20 punktów, natomiast dla wszystkich innych kierujących ustanowiono próg 24 punktów.

Poniżej lista kilku wykroczeń wraz z minimalną wysokością mandatu:

 • za utrudnienie jak i tamowanie ruchu - 500 zł,
 • za niedostosowanie się do zakazu wyprzedzania - 1000 zł,
 • za prowadzenie pojazdu bez odpowiednich uprawnień - 1500zł,
 • za wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych - 1500zł,
 • za omijanie zamkniętych zapór bądź półzapór na przejazdach kolejowych - 2000zł,
 • za wywołanie zdarzenia drogowego, które skutkuje uszkodzeniem ciała lub zaburzeniami zdrowotnymi innej osoby - 2500 zł,
 • za nieujawnienie, mimo obowiązku, na wniosek właściwego organu, osoby, której powierzono prowadzenie lub użytkowanie pojazdu w wyznaczonym czasie, w ramach postępowania dotyczącego przestępstwa - minimum 4000 zł,
 • za przejazd obok pojazdu poruszającego się w tę samą stronę, który zatrzymał się, aby umożliwić pieszym przejście - 1500 zł.

Kasowanie punktów karnych a utrata prawa jazdy

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu na przejściu dla pieszych.

Rok 2024 przynosi istotne zmiany w systemie punktów karnych, co bezpośrednio wpływa na procedurę kasowania punktów oraz ryzyko utraty prawa jazdy. Nowe regulacje skracają okres, po którym punkty karne są kasowane, jednak równocześnie obniżają próg punktów, po przekroczeniu którego kierowca może stracić prawo jazdy.

Zmiany te mają na celu zmotywowanie kierowców do bardziej odpowiedzialnego zachowania na drodze oraz szybszej korekty niepożądanych nawyków. Ponadto, wprowadzenie możliwości uczestnictwa w kursach edukacyjnych, które umożliwiają redukcję zgromadzonych punktów, otwiera drogę do uniknięcia najcięższych konsekwencji naruszeń przepisów drogowych.

Ta nowa polityka ma zachęcać do stałego podnoszenia umiejętności i wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Kurs redukujący punkty karne w 2024 r

Kursy redukujące punkty - ta inicjatywa ma kluczowe znaczenie dla osób zbliżających się do limitu punktów, który może skutkować utratą prawa jazdy. Kursy te, skoncentrowane na podnoszeniu świadomości o znaczeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nie tylko oferują szansę na zmniejszenie liczby punktów karnych, ale również edukują kierowców na temat odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Poprzez uczestnictwo w takich kursach, kierowcy zyskują możliwość nie tylko uniknięcia konsekwencji związanych z przekroczeniem dopuszczalnej liczby punktów, ale również rozwijają lepsze nawyki drogowe, co przyczynia się do zwiększenia ogólnego bezpieczeństwa na drogach.

Za jazdę "na zderzaku"  500 zł, za korytarz życia do 2 500 zł

Naruszenie zakazu jazdy po polskich drogach za jazdę pod wpływem alkoholu.

Polskie prawo drogowe wprowadza nowe regulacje dotyczące kar za specyficzne zachowania na drodze, zwracając szczególną uwagę na jazdę "na zderzaku" oraz nieprzestrzeganie zasad tworzenia korytarza życia.

Za jazdę zbyt blisko pojazdu poprzedzającego, co jest uznawane za niebezpieczne i agresywne zachowanie na drodze, przewidziano mandat w wysokości 500 zł. Natomiast za nieutworzenie korytarza życia, czyli specjalnego pasa umożliwiającego służbom ratunkowym szybkie dotarcie do miejsca wypadku, kara finansowa może sięgnąć nawet 2500 zł. Te zaostrzone kary mają na celu zwiększenie świadomości kierowców na temat istotnych zasad bezpieczeństwa oraz konsekwencji ich nieprzestrzegania, przyczyniając się do poprawy ogólnej bezpieczeństwa na drogach.

Porady dla kierowców na 2024 rok

Nie zatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia pieszym przez pasy przez kierującego pojazdem.

W związku z wprowadzeniem nowego taryfikatora mandatów i zmian w przepisach drogowych w 2024 roku, kierowcy powinni przyjąć do swojej rutyny kilka kluczowych praktyk, aby uniknąć mandatów i zwiększyć bezpieczeństwo na drodze. Przede wszystkim, zaleca się dokładne zapoznanie się z aktualnymi przepisami ruchu drogowego, szczególnie w kontekście nowych kar i zasad. Regularne sprawdzanie stanu technicznego pojazdu również nie traci na znaczeniu, zwłaszcza w odniesieniu do wymogów oświetlenia i oznakowania.

Należy również zwrócić szczególną uwagę na zachowanie odpowiedniego odstępu od pojazdu poprzedzającego i przestrzeganie zasad tworzenia korytarza życia. Ponadto, kierowcy powinni być świadomi możliwości redukcji punktów karnych poprzez uczestnictwo w specjalnych kursach. Ostatnim, ale nie mniej ważnym aspektem, jest zwiększenie świadomości na temat niebezpieczeństw związanych z jazdą pod wpływem alkoholu lub zmęczenia.

Przyjęcie tych zasad i porad może nie tylko pomóc uniknąć konsekwencji prawnych, ale także przyczynić się do bezpieczniejszego środowiska drogowego dla wszystkich uczestników ruchu.

Jaka kara grozi kierowcy ukaranemu przez sąd w 2024?

Nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego - brak zachowania bezpiecznego odstępu.

Oprócz standardowych mandatów, sądy mają możliwość nakładania dodatkowych sankcji, takich jak konfiskata pojazdu, ograniczenie wolności, a nawet pozbawienie wolności w przypadku najpoważniejszych wykroczeń. Surowsze przepisy dotyczą przede wszystkim kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, spowodowania poważnego wypadku czy ucieczki z miejsca zdarzenia. Ponadto, kierowcy mogą zostać zobowiązani do ponownego zdawania egzaminów na prawo jazdy lub do uczestnictwa w specjalistycznych kursach poprawiających umiejętności prowadzenia pojazdu. Te zaostrzone środki mają na celu nie tylko karanie, ale także edukację i prewencję, zwiększając świadomość konsekwencji nieodpowiedzialnego zachowania na drodze.

Z początkiem 2022 roku, po wprowadzeniu zmian w taryfikatorze, maksymalna możliwa do nałożenia przez sąd grzywna za wykroczenia drogowe wzrosła z 5 000 zł do 30 000 zł. Taka sytuacja ma miejsce, gdy na przykład kierowca odmawia przyjęcia mandatu za przekroczenie prędkości – co jest jego prawem – i w konsekwencji sprawa trafia do sądu. W takim wypadku może dojść do umorzenia postępowania lub zaostrzenia kary. Grzywna do wysokości 30 000 zł może być nakładana za różnego rodzaju naruszenia przepisów ruchu drogowego.

Podsumowanie

Podsumowując, rok 2024 przynosi istotne zmiany w taryfikatorze mandatów i systemie punktów karnych, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach. Wyższe kary finansowe, surowsze sankcje za poważne wykroczenia, a także nowe możliwości redukcji punktów karnych poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach to tylko część wprowadzonych modyfikacji. Dla kierowców oznacza to konieczność szczególnej uwagi na przestrzeganie przepisów oraz podnoszenie swojej świadomości drogowej. Te zmiany, choć mogą wydawać się restrykcyjne, mają jeden główny cel – zapewnienie większego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

(5/5), głosów: 1
Ocena strony
« powrót