Blog

Prawo jazdy dla obcokrajowców - co warto o tym wiedzieć?

Redaktor

Prawo jazdy wydane przez jeden z krajów członkowskich Unii Europejskiej

Poruszanie się po drogach publicznych w Polsce, jak i większości krajów świata, wymaga posiadania odpowiednich uprawnień. Każde z Państw wydaje własne prawo jazdy, które pozwala na prowadzenie pojazdu tylko w danym kraju. Wyjątkiem są państwa Unii Europejskiej i państwa zrzeszone w EFTA. Prawo jazdy wydane, w którymkolwiek z państw należących do Wspólnoty, jest uznawane we wszystkich pozostałych krajach.

Cudzoziemiec za kierownicą w Polsce

Obcokrajowcy pochodzący z jednego z państw-stron Konwencji o Ruchu Drogowym przez okres 6 miesięcy mogą posługiwać się swoim krajowym lub międzynarodowym prawem jazdy. Innymi słowy prawo jazdy wydane przez władze Ukrainy lub Gruzji, będzie uznawane w Polsce przez 180 dni.

Po upływie tego terminu, chcący nadal prowadzić samochód, należy postarać się o polski dokument. Oprócz państw wymienionych w konwencji Polska podpisała z Japonią i Koreą Południową stosowne porozumienie, co do akceptowania krajowych praw jazdy.

Ruch uliczny nocą

Kiedy wymienić dokumenty na polskie?

Obcokrajowcy przebywający w Polsce, co najmniej od 6 miesięcy, mogą ubiegać się o wymianę prawa jazdy na polski odpowiednik. Jedynym warunkiem jest pochodzenie z Japonii, Korei Południowej lub kraju, który jest państwem-stroną Konwencji o Ruchu Drogowym. Do porozumienia przystąpiło kilkadziesiąt państw, dzięki czemu ich mieszkańcy mogą bez zbędnych formalności zaopatrzyć się w polski dokument.

Wymagane dokumenty należy złożyć w odpowiednim urzędzie. Może to być starostwo powiatowe, urząd miasta lub urząd dzielnicy. Wszystko zależy od miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o polski dokument.

Do ubiegania się o polskie prawo jazdy wymagane jest zebranie następujących dokumentów:

  • wniosek o wymianę prawa jazdy
  • dowód wniesienia opłaty za wymianę dokumentu
  • aktualne zdjęcie zgodne z wymogami prawa polskiego
  • dowód osobisty, paszport lub kartę pobytu
  • dokument potwierdzający adres zameldowania (dowód osobisty, karta pobytu, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy)
  • zagraniczne prawo jazdy, które zdaje się przy odbiorze polskiego odpowiednika, oraz ksero dokumentu, wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzone lub sporządzone przez tłumacza przysięgłego

Co z pozostałymi obcokrajowcami?

Osoby, które posiadają zagraniczne prawo jazdy wydane w kraju, który nie jest Państwem - Stroną Konwencji o Ruchu Drogowym nie mogą z niego korzystać na terytorium Polski. Obcokrajowiec, chcący jeździć pojazdem po kraju musi uzyskać uprawnienia na zasadach ogólnych.

Wymagane jest, by osoba ubiegająca się o uzyskanie polskiego prawa jazdy osiągnęły wymagany dla danej kategorii wiek, uzyskały pozytywna opinie lekarza na temat braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów, oraz przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w roku.

Ponadto obcokrajowcy muszą odbyć kurs w jednym z Ośrodków Szkolenia Kierowców, a następnie przystąpić do egzaminu teoretycznego i praktycznego na prawo jazdy. Cudzoziemcy słabo znający język polski mogą przystąpić do egzaminu teoretycznego w jednym z dwóch języków obcych: angielskim i niemiecki. Przed przystąpieniem do egzaminu warto sprawdzić swoje umiejętności rozwiązując testy na prawo jazdy w języku niemieckim lub angielskim.

Niektóre Ośrodki Ruchu Drogowego oferują także zdawanie egzaminu praktycznego po angielsku lub niemiecku. W pozostałych przypadkach obcokrajowcy zdani są na pomoc tłumaczy, których sami muszą sobie opłacić.

Niemiecki dokument uprawniający do poruszania się po drogach

Wyjazd na Ukrainę z polskim dokumentem

Warto pamiętać, że przystąpienie Polski do Konwencji o Ruchu Drogowym wiąże się z obopólnymi korzyściami. Polski kierowca wybierający się na wycieczkę na Ukrainę lub do Rosji śmiało może posługiwać się polskim dokumentem. Nie zwalnia to jednak ze znajomości i przestrzegania lokalnych przepisów o ruchu drogowym.

(5/5), głosów: 2
Ocena strony
« powrót