Blog

Jak starać się o odszkodowanie po wypadku samochodowym lub kolizji drogowej?

Redaktor

Po polskich drogach jeździ coraz więcej pojazdów silnikowych. W roku 2017 policja odnotowała 32 760 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 2 831 osób, a niemal 40 tysięcy zostało rannych. Szkody, zarówno te materialne jak i osobowe pokrywane są z OC sprawcy. Czego trzeba dopełnić, by mieć większe szanse na uzyskanie sprawiedliwego odszkodowania po wypadku?

Zdarzenie drogowe widziane w lusterku

Wypadek samochodowy i co dalej?

Wypadek lub kolizja może zdarzyć każdemu z nas. Mimo ciągłych apeli i akcji społecznych wiele osób wsiada za kółko pod wpływem alkoholu lub jeździ brawurowo nie zważając na innych uczestników ruchu. Takie nieodpowiedzialne zachowanie często jest przyczyną nieszczęśliwych wypadków. Na pytanie, jak trzeba postępować w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego, odpowie adwokat Małgorzata Wielgus z Kancelarii Adwokackiej z Lublina.

Wezwij policję

W przypadku kolizji, czyli zdarzenia drogowego, którego wynikiem są tylko szkody materialne, obecność umundurowanych funkcjonariuszy nie jest konieczna. Jeżeli sprawca wypadku jest oczywisty i poczuwa się do odpowiedzialności wystarczy spisać oświadczenie i z nim udać się do ubezpieczyciela.

Sprawdź także: Co zrobić z samochodem po wypadku - sprzedać czy naprawić?

Jeżeli w zdarzeniu ludzi ucierpieli ludzie, wezwanie policji na miejsce zdarzenia jest prawnym obowiązkiem każdego uczestnika ruchu. Interwencja funkcjonariuszy jest niezbędna również w przypadkach, kiedy pojazdem kierowała osoba nietrzeźwa lub pod wpływem środków odurzających lub gdy sprawca wypadku nie posiada ważnego ubezpieczenia OC.

Trójkąt ostrzegawczy

Warto także zadzwonić po patrol drogówki, gdy sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia. Notatka o przebiegu zdarzenia posłuży do pozyskania pieniędzy z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Adwokat Małgorzata Wielgus"Pisemne oświadczenia sporządzone przez uczestników kolizji bądź wypadku bez udziału policji często są podważane przez towarzystwa ubezpieczeniowe, które z braku protokołu policyjnego bądź nieodpowiedniego zabezpieczenia szkody w pojeździe, odmawiają wypłaty odszkodowania."

Pamiętaj:

Protokoły sporządzone przez funkcjonariuszy mają większą moc dowodową od oświadczeń uczestników zdarzenia drogowego.

Nie uchylaj się od badań lekarskich

Widoczne uszkodzenia ciała, otarcia, skaleczenia, otwarte rany to jedynie widoczne skutki wypadków. Zdarza się jednak tak, że efekty zdarzenia uwidaczniają się dopiero po kilku dniach. Dlatego też, jeżeli personel karetki pogotowia zamierza zabrać nas na szczegółowe badania do szpitala, nie odmawiajmy. Wczesne zdiagnozowanie objawów może przyczynić się do uratowania nam życia.

Radiowóz policyjny i karetka pogotowia

Nawet jeżeli bezpośrednio po zdarzeniu drogowym nie odczuwamy żadnych dolegliwości, warto udać się do zakładu opieki zdrowotnej.

Ważne:

Nie bagatelizuj niepokojących objawów, nawet jeżeli mają one miejsce kilka dni po zdarzeniu.

Spisz dane personalne sprawcy

O ile nasz stan zdrowia na to pozwala postaramy się uzyskać dane osobowe sprawcy wypadku: imię, nazwisko, PESEL, numer polisy OC wraz z nazwą i adresem towarzystwa ubezpieczeniowego, numer rejestracyjny, marka oraz model jego auta, oraz dane właściciela pojazdu.

"Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym osoba uczestnicząca w zdarzeniu drogowym (kolizja, wypadek) jest obowiązana na żądanie drugiego uczestnika zdarzenia podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela pojazdu, dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej."

Dane te posłużą nam do złożenia wniosku o odszkodowanie z polisy OC sprawcy. Jeżeli sami nie jesteśmy w stanie wymóc na sprawcy podanie tych danych, zwróćmy się o pomoc do policji, która sporządzi oficjalny protokół ze zdarzenia drogowego. Informacje o kolizji/wypadku udzielane są w formie zaświadczenia, za które należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Opłatę wnosi się do Urzędu Gminy właściwego ze względu na miejsce wydania zaświadczenia.

Pamiętaj:

Jeżeli sprawca nie chce okazać dokumentów - wezwij policję.

Zgłoś sprawę ubezpieczycielowi sprawcy zdarzenia drogowego

Gdy mamy już zgromadzone niezbędne dokumenty należy zgłosić się do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym polisę wykupił sprawca wypadku. Przedstawiamy mu pełną dokumentację wypadku, oświadczenie sprawcy, protokół zdarzenia drogowego (o ile został sporządzony), dokumentację medyczną związaną z odniesionymi obrażeniami.

Auto w rowie

Zgodnie z polskim prawem wypłata odszkodowania powinna nastąpić nie później niż 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Termin ten ulega zmianie, jeżeli nie udało się ustalić okoliczności zdarzenia (termin wypłaty wydłuża się do maksymalnie 90 dni), lub toczy się w tej sprawie postępowanie karne (wypłata ulega zawieszeniu do czasu wydania wyroku).

Gdy ubezpieczyciel odmawia odszkodowania

Zdarza się, że Towarzystwa Ubezpieczeniowe odmawiają wypłacenia należnego odszkodowania podając powody, które diametralnie różnią się od ustaleń policji i nie są poparte żadnymi dowodami, takimi jak opinia rzeczoznawcy.

"Towarzystwa Ubezpieczeniowe nie twierdzą, że funkcjonariusz policji poświadcza nieprawdę, ale sugerują, że kolizji nie było, a klient chce wyłudzić odszkodowanie i kierują sprawę do prokuratury. W takim przypadku nie pozostaje nam nic innego jak poradzić się prawnika bądź złożyć w Sądzie sprawę o zapłatę"

Częstymi praktykami jest też obarczanie poszkodowanych częściową winą za spowodowanie kolizji lub wypadku. Odszkodowanie zmniejszane jest o 50 a nawet 70%. I w takim przypadku kontakt z prawnikiem będzie konieczny.

Ważne:

Roszczenie zgłoś najszybciej jak to tylko będzie możliwe. Nie gódź się na nieuczciwe praktyki Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Przy braku sprawcy również otrzymasz odszkodowanie

Zdarzyć się może tak, iż mimo działań policji sprawcy wypadku nie da się ustalić lub sprawca nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC. Wtedy pieniądze nam należne uzyskamy z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Należy jednak pamiętać, że Fundusz pokrywa jedynie szkody związane z utratą zdrowia. Za naprawę auta będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni.

Pamiętaj:

Nawet, gdy sprawca ucieknie z miejsca wypadku wezwij policję, która sporządzi oficjalny protokół ze zdarzenia.

O jakie świadczenia możemy wystąpić po wypadku

Będąc ofiarą wypadku lub kolizji samochodowej możemy starać się nie tylko o pokrycie szkód materialnych, kosztów holowania oraz strat wynikających z utraty wartości rynkowej pojazdu. Od ubezpieczyciela domagać się możemy także zwrotu udokumentowanych kosztów leczenia i rekonwalescencji, zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy, odszkodowania za utracony dochód, rentę wyrównawczą z tytułu niezdolności do pracy.

Pieniądze na dokumentach

W przypadku śmierci bliskiej osoby przysługuje nam również zwrot kosztów pogrzebu, renta alimentacyjna (dla dzieci, których rodzic poniósł śmierć w wyniku zdarzenia drogowego), zadośćuczynienie oraz odszkodowania za znaczne pogorszenie się sytuacji materialnej.

Przez jaki okres można starać się o odszkodowanie

Według prawa polskiego przez trzy lata od dnia wykrycia sprawcy można ubiegać się o wypłatę odszkodowania. Nie należy z tym jednak zwlekać. Im szybciej wystąpimy o przyznanie odszkodowania tym szybciej uzyskamy środki na naprawę lub leczenie. W przypadku, gdy sprawca został skazany wyrokiem karnym, termin przedawniania mija dopiero po 20 latach.

Pieniądze na pokrycie kosztów leczenia

Wypłata odszkodowania lub zadośćuczynienia może przeciągnąć się w czasie. W takim przypadku można wystąpić do towarzystwa ubezpieczeniowego o zaliczkę, która to pokryje bieżące wydatki na leczenie i rehabilitację. Środki te z pewnością przydadzą się, jeżeli w wyniku wypadku musiałeś zrezygnować lub ograniczyć działalność zawodową.

Kiedy skorzystać z pomocy prawnej

Nie od dziś wiadomo, że firmy ubezpieczeniowe starają się jak mogą, by ograniczyć sumy odszkodowań i jak najbardziej odwlec termin przekazania pieniędzy. Przeciąganie sprawy, wymiana korespondencji, kwestionowanie wyceny oraz notatek Policji - to niektóre z zabiegów jakimi Towarzystwa Ubezpieczeniowe dążą do przedawnienia się roszczeń. Warto być w stałym kontakcie z pracownikiem kancelarii ubezpieczeniowej lub adwokatem, który pomoże w pozyskaniu pełnej kwoty należnego odszkodowania z polisy OC sprawcy.

Justyna Papierska i Małgorzata Jaśkiewicz-Reichard - adwokaci z Poznania

Kancelaria Adwokacka Jaśkiewicz-Papierska udzieli wszelkiej
pomocy poszkodowanym w wypadkach z okolic Poznania.

Właściwe udokumentowanie wypadku (dokumentacja medyczna, protokół sporządzony przez policję, rachunki kosztów poniesionych na leczenie), zachowanie terminów oraz znajomość swoich praw to klucz do uzyskania sprawiedliwego odszkodowania za straty poniesione w wyniku wypadku.

(5/5), głosów: 2
Ocena strony
« powrót